LRCCanTho - LRC DIGITAL
Danh mục các lĩnh vực đào tạo 
1 Bộ môn Giáo dục Thể chất 0   Học phần
2 Khoa CNTT & Truyền thông 0   Học phần
3 Khoa Công nghệ 0   Học phần
4 Khoa Khoa học Chính trị 1   Học phần
5 Khoa Khoa học Tự nhiên 6   Học phần
6 Khoa Khoa học XH & NV 0   Học phần
7 Khoa Kinh tế - QTKD 0   Học phần
8 Khoa Luật 1   Học phần
9 Khoa Môi trường & TNTN 0   Học phần
10 Khoa Nông nghiệp & SHƯD 0   Học phần
11 Khoa Sư phạm 1   Học phần
12 Khoa Thủy sản 0   Học phần
13 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng 0   Học phần
14 Viện NC & PT Công nghệ Sinh học 0   Học phần
15 Viện NCPT Đồng bằng Sông Cửu Long 0   Học phần
16 Khoa Phát triển Nông thôn 0   Học phần
17 Khoa Ngoại Ngữ 1   Học phần